Llei de Transparència

En aplicació d’allò que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE nº 295 de 10/12/2013),per l’obligació subjectiva derivada del seu article 3.a) i en aplicació a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6780 – 31.12.2014) al seu article 3.4, el SANT JOAN DESPÍ CFS  fa pública la informació de caràcter econòmic que incideix en els seus pressupostos.

Pressupost econoòmic temporada 2019-2020

General del Club:
140.120€. Pressupost en euros.

Conveni de col·laboració i subvencions amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí

Promoció de la pràctica esportiva en edat escolar:
16.277,67€. Any 2019.

Promoció del projecte anual del funcionament de l’entitat:
5.832,09€. Any 2019.

(*)Aquest import inclou el conveni de col·laboració i subvencions. Import satisfet per fraccions previ control intervingut de la despesa efectivament justificada.

Retribucions del SANT JOAN DESPÍ CFS

En virtut de l’article 15.2 de la Llei 19/2014 es fa públic que cap dels membres que formen la Junta Directiva del club no rep cap tipus de retribució.