Política de Privacitat, drets d’imatge i protecció de dades personals

Política de Privacitat, drets d’imatge i protecció de dades personals

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, per la qual cosa la direcció d’aquest Club demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables.

Tanmateix, en compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell de 27 d´Abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals, el Sant Joan Despí CFS sol.licita el consentiment als pares, mares o tutors legals perque les dades que faciliten al Club siguin tractades de conformitat a la política de privacitat i protecció de dades.

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE y del Consell de 27 d´Abril de 2016, y la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, el Sant Joan Despí CFS Sant Joan Despí CFS (El Club) us informa :

I.- Responsable del tractament de dades

SANT JOAN DESPI CFS, amb el CIF G-66254004, amb domicili al carrer Sant Martí de l’Erm 21 de Sant Joan Despí, inscrit amb el número 16.929 al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Reservats tots els drets.

II.- Legitimació pel tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licitarà als diferents formularis de contacte, d’inscripció com a soci/a de l’entitat, de contractació de llicències federatives i/o assegurances, certificats federatius i inscripció a cursos, curses i/o activitats. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través dels diferents formularis de contacte que es presenten la web o de forma física a la nostra oficina, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal(d’ara en endavant Dades Personals). La informació que ens faciliti a través dels diferents formularis que es presenten a la web, físicament a la nostra oficina i/o als correus electrònics passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l’ El Club i es mantindrà confidencial i protegit.

l ’El Club informa als usuaris que, en compliment del RGPD 679/2016 disposa d’un Registre d’Activitats.

Per tot això, l’usuari accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que l ’El Club tracti les seves dades personals de forma automatitzada i els incorpori a un fitxer de tractament amb la finalitat de poder respondre les consultes que vostè plantegi i prestar i oferir els seus serveis.

A l’epígraf finalitat li detallarem àmpliament amb quina finalitat l’ El Club tractarà les seves dades personals.

Aquesta política de privacitat descriu la recopilació i l’ús que fem de la seva informació personal. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades obligatòries per a utilitzar tots els formularis.

III.- Procedència de les dades

Tota la informació personal, dades de caràcter personal, que tenim de vostè ens les ha facilitat a través dels diferents formularis de contacte, d’inscripció com a soci/a de l’entitat, de contractació de llicències federatives i/o assegurances, certificats federatius i inscripció a cursos, curses i/o activitats.

IV.- Informació general del lloc web del club i dels seus continguts

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades cada cop que hi accedeixi a la web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.santjoandespicfs.cat o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés. Visitar la web de l’ El Club no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

V.- Finalitat amb la que es tracten les dades

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

• Tramitació de carnets de soci, llicències federatives, assegurances.

• Gestió, comunicació i/o organització de cursos i/o activitats per a socis i clients.

• Gestió i comunicació de les consultes a la web.

.Gestió administrativa personal i voluntaris.

• Informació i promoció de l’esport.

VI.- Període de conservació de les dades 

Les seves dades es conservaran:

• Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

• Mentre es mantingui la relació amb l’entitat.

• En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes.

• Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.

• Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades.

VII.- Legitimació pel tractament de les dades

• El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament, estant autoritzat per llei.

• El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual.

• El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat.

VIII.- Destinataris de les dades de caràcter personal i tipus de dades que es tracten

• Les dades es cediran a la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL, organisme amb el que El Club gestiona les llicències federatives dels socis.

• Les dades no es cediran a cap altre tercer, amb l’excepció de l’existència d’una obligació legal.

IX.- Els drets dels interessats

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ El Club l’estan tractant dades personals que l’interessin, o no.

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió

quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

• En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les

conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

• Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.

• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a

un altre responsable.

X.- Exercir els drets

• Mitjançant un escrit dirigit a SANT JOAN DESPI CFS amb adreça al carrer Sant Martí de l’Erm 21 de Sant Joan Despí (08970).

• Mitjançant un escrit dirigit a l’ El Club a l’adreça de correu electrònic: info@santjoandespicfs.cat

XI.- Vies de reclamació

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.